FLOOR GUIDE

플로어 가이드

숍명으로부터 검색(라행)

No. NAME TEL CATEGORY FLOOR
2 REALIZE 092-732-1002 맨즈 6F
12 rienda 092-738-0225 레이디스 가방 신발 쥬얼리 & 액세서리 미용 & 코스메틱 란제리 수영복 모자 1F
3 LIP SERVICE 092-721-8433 레이디스 가방 신발 수영복 3F
12 LUPIS 092-791-1450 쥬얼리 & 액세서리 4F
13 RAGEBLUE 092-721-5165 맨즈 6F
13 repipi armario 092-714-6220 레이디스 4F
9 Roger&Raw 092-721-9100 레이디스 3F
3 ROJITA 092-718-8030 레이디스 2F
3 LODISPOTTO 092-731-7070 레이디스 B2F
1 R&E 092-721-1126 신발 3F